Aktualności

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu? Jak działać według jej zasad na obszarach Natura 2000 – czyli nie tylko w otoczeniu społecznym, ale także przyrodniczym? Odpowiedzialny biznes na obszarach Natura 2000 był tematem trzeciego seminarium tematycznego zorganizowanego w ramach Partnerstwa Naturowego „Kampinos”.

Druga z wizyt studyjnych zorganizowanych w ramach Partnerstwa Naturowego „Kampinos” skoncentrowała się na obszarze położonym pomiędzy Puszczą Kampinoską a Wisłą przy ujściu Narwi. Łączyła w sobie treści przyrodnicze i historyczne, pokazywała zagrożenia i szanse rozwoju tego rejonu.

Teren Partnerstwa Naturowego „Kampinos” to nie tylko Puszcza Kampinoska, ale też Dolina Wisły pomiędzy Warszawą a Płockiem. Wspólnie tworzą one cenny krajobrazowo i przyrodniczo obszar położony dosłownie tuż za rogatkami stolicy. Wizyta studyjna pt. „Wisła Warszawska” miała na celu ukazanie jego walorów.

Partnerstwo Naturowe Kampinos jest Partnerstwem specyficznym. Jedna z wchodzących w jego skład ostoi Natura 2000 jest zarazem parkiem narodowym. Stwarza to szereg dodatkowych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej – zarówno na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN), jak i w jego otulinie. Bardzo istotne jest tu harmonijne zespolenie własnych zamierzeń biznesowych z funkcjami i zadaniami Parku oraz jego ofertą związaną z udostępnianiem Puszczy licznym zwiedzającym.

Podczas pierwszego seminarium tematycznego pt. ABC dokumentacji projektowej, które miało miejsce w Warszawie, uczestnicy Partnerstwa Naturowego „Kampinos” mieli okazję zapoznać się z procedurami dokonywania ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla przedsięwzięć realizowanych na terenie lub w sąsiedztwie obszarów cennych przyrodniczo (w tym Natura 2000), a także wymogami prawnymi dotyczącymi przygotowania i realizacji inwestycji na obszarach cennych przyrodniczo.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa
Tel: +48 22 8406664
Fax: +48 22 8516201
E-mail: grid@gridw.pl