Partnerstwo Naturowe Kampinos jest Partnerstwem specyficznym. Jedna z wchodzących w jego skład ostoi Natura 2000 jest zarazem parkiem narodowym. Stwarza to szereg dodatkowych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej – zarówno na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN), jak i w jego otulinie. Bardzo istotne jest tu harmonijne zespolenie własnych zamierzeń biznesowych z funkcjami i zadaniami Parku oraz jego ofertą związaną z udostępnianiem Puszczy licznym zwiedzającym.

Tym zagadnieniom poświęcone było seminarium tematyczne pt. „Rozwój turystyki na obszarze Kampinosu i w jego sąsiedztwie”. Zorganizowane było w gościnnych progach Dyrekcji KPN w Izabelinie. Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się z planami Parku dotyczącymi rozbudowy i rozwoju infrastruktury i oferty turystycznej i edukacyjnej na swoim terenie – oferty wykorzystującej nie tylko walory przyrodnicze, ale też historyczno-kulturowe Puszczy Kampinoskiej. Ważnym tematem były też formy współpracy lokalnych przedsiębiorców i władz samorządowych z Dyrekcją KPN na rzecz wspólnej, zintegrowanej oferty rozwoju turystycznego gmin kampinoskich. Interesującym pomysłem na życie dla mieszkańców Parku jest też rozwój ekstensywnego rolnictwa i rynku produktów lokalnych.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
Tel: +48 22 8406664
Fax: +48 22 8516201
E-mail: grid@gridw.pl