Podczas pierwszego seminarium tematycznego pt. ABC dokumentacji projektowej, które miało miejsce w Warszawie, uczestnicy Partnerstwa Naturowego „Kampinos” mieli okazję zapoznać się z procedurami dokonywania ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla przedsięwzięć realizowanych na terenie lub w sąsiedztwie obszarów cennych przyrodniczo (w tym Natura 2000), a także wymogami prawnymi dotyczącymi przygotowania i realizacji inwestycji na obszarach cennych przyrodniczo.


Na seminarium omawiane były procedury i dokumenty wymagane od osób zainteresowanych inwestowaniem na obszarach Natura 2000. Uczestnicy poszerzyli też swoją wiedzę na temat dokumentów planistycznych gmin: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także na temat procedur podejmowania decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy czy też o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podanie w przystępnej i skondensowanej „pigułce” tak obszernego a przy tym złożonego zagadnienia zostało docenione nawet przez uczestników mających z nim zawodowo do czynienia na co dzień.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
Tel: +48 22 8406664
Fax: +48 22 8516201
E-mail: grid@gridw.pl